Deze website gebruikt cookies. Ik ga akkoord met de privacy policy
OK

Waar ben je naar op zoek?

Dit is Eos Tracé
De redactie van Eos Wetenschap is ervan overtuigd dat er een dringende nood is aan toegankelijke, onafhankelijke en goed gecontroleerde informatie over voeding. We merken dat steeds meer mensen willen weten wat er op hun bord ligt en wat de i ...
Bekijk
Hier vind je een overzicht van de tracés die we hebben uitgepluisd. 
Bekijk
Op deze pagina vind je een overzicht van de artikels die onze journalisten hebben geschreven.
Bekijk
Artikel
Nederlanders worden er al jaren mee om de oren geslagen: de plofkip moet weg. Het 'kuiken dat in zes weken tijd wordt vetgemest tot vleeshomp van ruim twee kilo', zoals Stichting Wakker Dier het omschrijft, is hèt symbool van dierenleed geworden. Na ...
Bekijk
Artikel
De Vlaming heeft zin in kip. Zoveel zin dat kip van over de hele wereld tot bij ons moet komen. Omgekeerd sturen wij onze hennen dan weer naar Duitsland, Thailand en - waarom niet? - Zuid-Afrika. En dan is er nog een vreemde trafiek heen-en-weer met ...
Bekijk
Gebruikersvoorwaarden websites Eos Wetenschap VZW
Bekijk
Ons Team
Eos Tracé is een initiatief van Eos Wetenschap. Researchers, journalisten en wetenschappers werken samen om van Eos Tracé dé referentie voor de bewuste, geïnformeerde consument te maken. 
Bekijk
Jouw Inbreng
Zonder jouw inhoudelijke inbreng en financiële steun kan Eos Tracé niet verder ontwikkelen. Word lid en zorg er samen met ons voor dat we de impact van onze voeding leren kennen. 
Bekijk
Artikel
Doordat we al decennialang te veel antibiotica gebruiken, ontwikkelen steeds meer ziektekiemen een resistentie tegen deze levensreddende geneesmiddelen. Behalve de gezondheidszorg moet ook de veeteelt drastische maatregelen nemen om het gebruik van a ...
Bekijk
Artikel
Kippenvoer bestaat grotendeels uit geïmporteerde soja. Europa zoekt alternatieven om ook bij ons eiwitrijke voeding te kweken. Donausoja maakt opgang en in de toekomst eten kippen misschien weer insecten.
Bekijk
Artikel
Lees de beknopte samenvatting van de korte levensloop van een vleeskip: van het vermeerderingsbedrijf tot de afvalverwerking van de verpakking van een kipfilet.
Bekijk
Artikel
In de grootste kunnen meer dan tienduizend varkens en tot enkele honderdduizenden kippen, maar plannen voor exemplaren waarin meer dan dertigduizend en een miljoen dieren passen, liggen al op tafel. ‘Megastallen’ zijn vooral in Nederland al lang geen ...
Bekijk
Artikel
In 2010 rukt een nieuwe resistente bacteriesoort op: ESBL. Besmetting is vrijwel niet te genezen. De beschuldigende vinger wijst richting kippenhouderij als bron. Maar ook ziekenhuizen zijn mede schuldig aan de verspreiding, ...
Bekijk
Artikel
In de veehouderij wordt nog steeds te veel antibiotica gebruikt, blijkt uit onderzoek van de UGent. Daardoor ontstaan resistente bacteriën die ook onze gezondheid bedreigen. 
Bekijk
Artikel
De plofkip verdwijnt in Nederland uit de supermarkt, omdat ze sneller groeit dan goed voor haar is. Ook andere landbouwdieren gaan tot het uiterste. Fijn voor onze portemonnee, maar niet altijd voor de dieren. Eos-redacteur Dieter De Cleene schr ...
Bekijk
Tracé
Jaarlijks worden er in de Belgische slachthuizen bijna 300 miljoen kippen geslacht. Een Belg eet gemiddeld 15 kilo kip per jaar, 300 gram per week. De kip die we eten is eigenlijk nog een kuiken: in 40 dagen groeide het ...
Bekijk
Tracé
Bekijk
Tracé
Grondwater is de belangrijkste bron van water voor de pluimveesector, maar ook regenwater wordt gezuiverd en benut op voorwaarde dat het water helder, geur- en kleurloos is. Het moet zuiver zijn en mag geen schadelijke stoffen bevatten of verontreini ...
Bekijk
Tracé
Deze figuur toont waar de totale uitstoot van verzurende stoffen (voornamelijk ammoniak) van de landbouw vandaan komt. Stallen en mestopslag zijn de laatste jaren de voornaamste bronnen. 
Bekijk
Tracé
In de slachthuizen worden de kippen ondersteboven aan slachthaken gehangen. De transportband leidt de kippen met de kop door een elektrisch geladen waterbad waardoor ze verdoofd worden. Vervolgens worden de kippen geslacht door hun halsslagader door ...
Bekijk
Tracé
Tarwe vormt in de meeste gevallen de basis voor brood en is na maïs dan ook het meest geteelde graan ter wereld. Brood is voedzaam door de vezels, jodium, vitamine B en mineralen die het bevat. Toch schrappen steeds meer mensen brood uit hu ...
Bekijk
Tracé
Verwarming, ventilatie en verlichting zijn de grote energievreters van pluimveestallen.  Een gemiddelde stal verbruikt jaarlijks 126.987 kW. Dat betekent een CO2-uitstoot van 86,5 ton. Dat is 36 maal zoveel als een doorsnee gezin dat jaarlijks gemi ...
Bekijk
Tracé
De veeteelt in Vlaanderen is voor bijna 90 procent verantwoordelijk voor de ammoniakemissie. Daarvan is 9 procent afkomstig van pluimvee (2014). Omdat 85 procent van de Belgische pluimveesector zich in Vlaanderen situeert, is het aandeel ammoniakemis ...
Bekijk
Tracé
Ammoniakemissie leidt tot verzuring en vermesting van het milieu en dat kan schadelijk zijn. Bovendien verhoogt een grote hoeveelheid ammoniak de concentratie van nitraten in het oppervlakte- en grondwater, wat de kwaliteit van drinkwater in gevaar b ...
Bekijk
Tracé
De laatste jaren stijgt de concentratie aan ongewenste stoffen zoals nitraten en pesticiden in het grond- en oppervlaktewater. De Europese Unie legt wel strenge parameters op. Met controleapparatuur kijkt de overheid toe of die parameters worden geha ...
Bekijk
Tracé
Bij pluimvee worden mest en urine samen uitgescheiden. In de urine zit urinezuur, dat door microben eerst wordt omgezet tot ureum, vervolgens tot ammoniak. Dat proces wordt oa. beïnvloed door het vochtgehalte, de temperatuur, de zuurtegraad en de zuu ...
Bekijk
Tracé
Kippenvlees wordt vaak afzonderlijk in plastic verpakt.
Bekijk
Tracé
Kippenvlees wordt vaak afzonderlijk in plastic verpakt.
Bekijk
Tracé
Om een kilogram lichaamsgewicht aan te maken, moet een kip ongeveer 1,4 kilogram voeder eten waarvan 575 gram uit sojaschroot (soja waar de olie uit is onttrokken) bestaat. Die soja is vaak afkomstig uit Noord en Zuid-Amerika. Globaal wordt er op jaa ...
Bekijk
Tracé
Vermesting is de verrijking van bodem, water en lucht met nutriënten: stikstof (N), fosfor (P) of kalium (K). In het geval van ammoniak (NH3), gaat het om stikstof. Te veel nutriënten kunnen de ecologische processen en natuurlijke kringlopen verstore ...
Bekijk
Tracé
Ammoniak (NH3) wordt door oxidatie in de lucht of bodem omgezet naar salpeterzuur (HNO3), wat kan leiden tot verzuring. Dat kan schadelijk zijn voor bos- en natuurgebieden. 
Bekijk
Tracé
Ammoniakreducerende technieken die geïntegreerd worden in nieuwe stallen kunnen tot een vermindering van de ammoniakuitstoot leiden. 
Bekijk
Tracé
Houtkrullen vervangen door snijmaïs zou een vermindering van ongeveer 50 procent voor de ammoniakuitstoot betekenen. Bovendien is snijmaïs goedkoper en blijkt uit onderzoek dat de kans op besmetting met salmonella ook gereduceerd wordt. Het nadeel is ...
Bekijk
Tracé
Door de ventilatielucht te behandelen met een biologisch luchtwassysteem kan de ammoniakemissie met meer dan 70 procent dalen. Dankzij dat systeem wordt ammoniak omgezet in nitraten.
Bekijk
Tracé
Met behulp van mestbandbatterijen wordt de mest van kippen op regelmatige basis (tweemaal per dag of tweemaal per week) afgevoerd naar een afgesloten opbergruimte.  De mestbandbatterij combineert bijna altijd de afvoer met het droogblazen van de mest ...
Bekijk
Tracé
Intussen zijn er verschillende emissiearme stalsystemen voor pluimvee erkend in Vlaanderen. De ammoniakemissie wordt verminderd door bijvoorbeeld het zuiveren van de lucht, het sneller drogen van mest en automatische bandbatterijen die de mest regelm ...
Bekijk
Tracé
Sinds het verbod op diermeel als kippenvoer, wordt soja gebruikt als alternatieve eiwitbron. De import van soja is daardoor sterk gestegen. 
Bekijk
Tracé
De VS, Brazilië en Argentinië zijn verantwoordelijk voor maar liefst 80 procent van de wereldproductie van soja. Die wanverhouding veroorzaakt verschillende problemen. De grootschalige vraag naar soja leidt bijvoorbeeld tot de ontbossing van het Amaz ...
Bekijk
Tracé
De populariteit van sojaschroot heeft niet enkel gevolgen voor het milieu. De grootschalige sojateelt in Noord- en Zuid-Amerika veroorzaakt enkele sociaal-economische problemen. Zo moet de eigen voedselvoorziening vaak wijken voor export en daalt de ...
Bekijk
Tracé
91 procent van de soja in de VS, 89 procent van de Braziliaanse soja en 99 procent van de Argentijnse soja is genetisch gemodificeerd (GGO). De ggo-soja is beter bestand tegen herbiciden, meerbepaald Roundup. Dat leidt ertoe dat de industrie het gebr ...
Bekijk
Tracé
Om de afhankelijkheid van buitenlandse invoer van soja te beperken, onderzoekt de Europese Unie alternatieve eiwitbronnen. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van diermeel in kippenvoer leidt tot een sterkere groei van vleeskuikens en een betere kar ...
Bekijk
Tracé
De Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten (BEMEFA) streeft naar het voorkomen van ontbossing door maatschappelijk verantwoorde soja of alternatieve eiwitbronnen als kippenvoer te gebruiken. Verder ondersteunen ze onderzoeksprojecten met betrekki ...
Bekijk
Tracé
Voorlopig is soja een essentieel bestanddeel van kippenvoeder omdat het zo'n belangrijke eiwitbron is. Maar in de toekomst zou soja vervangen kunnen worden door tot kruimel verwerkte larven van de zwarte soldatenvlieg of andere insecten. Op die manie ...
Bekijk
Tracé
Na de stopzetting van Europese steun is de teelt van alternatieve eiwitbronnen zoals de vlinderbloemigen (familie Fabaceae) erwt, veldbonen en lupinen afgenomen. Ze worden niet verwerkt in veevoeding omdat de eiwitopbrengst per hectare kleiner is dan ...
Bekijk
Tracé
Dierlijk eiwit bevat veel fosfor, een van de belangrijke voedingsstoffen voor kippen. Fosfor afkomstig van dierlijke eiwitten is voor 80 procent verteerbaar. Doordat de fosfor door het pluimvee verteerd werd, was de nutriëntenkringloop in evenwicht.  ...
Bekijk
Tracé
De TSE-verordening is ontstaan om zowel mens als dier te beschermen tegen TSE’s (Transmissible Spongiform Encephalopathies). Dat zijn aandoeningen die gekenmerkt worden door een degeneratie van het hersenweefsel. De bekendste ziekte die tot die categ ...
Bekijk
Tracé
Moderne pluimveebedrijven doen hun best om vervuiling te beperken en beschikken over moderne apparatuur die het fijn stof uit de lucht kan filteren. Minder antibiotica-gebruik is een tweede belangrijke verwezenlijking. Zowel de Belgische als de Neder ...
Bekijk
Tracé
Ammoniakuitstoot heeft niet enkel een impact op het milieu. Ammoniak is een giftig gas met een doordringende, typische geur. In grote hoeveelheden kan de stof tot irritatie van de luchtwegen en ogen en zelfs tot verstikking leiden. Een grootschalig o ...
Bekijk
Tracé
Fijn stof of 'zwevend stof’ kan van samenstelling en grootte variëren. Kleinere stofdeeltjes zijn over het algemeen slechter voor de gezondheid. In Vlaanderen is 4,9 procent van de kleinste deeltjes fijn stof (PM2,5) afkomstig van de veeteelt. Dat ge ...
Bekijk
Tracé
Fijn stof of 'zwevend stof’ kan van samenstelling en grootte variëren. Kleinere stofdeeltjes zijn over het algemeen slechter voor de gezondheid. In Vlaanderen is 4,9 procent van de kleinste deeltjes fijn stof (PM2,5) afkomstig van de veeteelt. Dat ge ...
Bekijk
Tracé
Het gebruik van emissiearme stallen leidt tot minder ammoniak- en fijn stofemissie. Emissiearme stallen zijn ofwel emissiearme stalsystemen, volledig ontworpen en gebouwd op emissiereductie, of traditionele stalsystemen met luchtwassers.  Tussen 2007 ...
Bekijk
Tracé
er in 2010 240 ton antibiotica werd verbruikt in de vleeskuikensector? Ter vergelijking, de Belgen consumeerden zelf ongeveer 92 ton antibiotica datzelfde jaar.  Nederlanders hebben een van de laagste resistentiecijfers van Europa, dankzij hun grote ...
Bekijk
Tracé
er in 2010 240 ton antibiotica werd verbruikt in de vleeskuikensector? Ter vergelijking, de Belgen consumeerden zelf ongeveer 92 ton antibiotica datzelfde jaar.  Nederlanders hebben een van de laagste resistentiecijfers van Europa, dankzij hun grote ...
Bekijk
Tracé
In de voeding van plofkippen wordt een grote dosis antibiotica verwerkt. Daarmee willen boeren sterfte en ziektes voorkomen. Door het teveel en slordig toedienen van antibiotica ontstaan verschillende resistente bacteriën zoals v-MRSA en ESBL. Zulke ...
Bekijk
Tracé
Onderzoekers vrezen dat de resistente bacteriën zullen toenemen. Daarom is het belangrijk om het gebruik van antibiotica bij vleeskippen terug te dringen. Zowel de Nederlandse als de Belgische pluimveebedrijven slaagden daar de laatste jaren in. In V ...
Bekijk
Tracé
Onderzoekers vrezen dat de resistente bacteriën zullen toenemen. Daarom is het belangrijk om het gebruik van antibiotica bij vleeskippen terug te dringen. Zowel de Nederlandse als de Belgische pluimveebedrijven slaagden daar de laatste jaren in. In V ...
Bekijk
Tracé
v-MRSA is de veeteeltversie van de ziekenhuisbacterie MRSA. Het wordt gemakkelijk overgedragen van dier op mens en is vooral gevaarlijk voor personen met een lage weerstand. De bacterie kan leiden tot longontstekingen, bloedvergiftiging en botinfecti ...
Bekijk
Tracé
De vleeskuikenproductie wordt aangewezen als voornaamste bron van bacteriën die “extended spectrum beta-lactamase” (ESBL) produceren. ESBL is een enzym dat bepaalde soorten antibiotica afbreekt en zo bacteriën resistent maakt. Het enzym kan blaasonts ...
Bekijk
Tracé
Bij biologische kippenbedrijven is het preventief gebruik van antibiotica verboden. Enkel wanneer de dieren ziek zijn, krijgen ze antibiotica toegediend. Moderne pluimveebedrijven die aan goed stalmanagement doen, hebben ook minder nood aan antibi ...
Bekijk
Tracé
Goede luchtwassers verwijderen niet alleen stof uit de lucht, maar ook talrijke ziektekiemen. 
Bekijk
Tracé
Aangezien de resistentie blijft toenemen, ijvert de EU voor een halvering van het antibiotica gebruik tegen 2018. Voortaan zal de verkoop en het gebruik van antibiotica verplicht geregistreerd worden. 
Bekijk
Tracé
De beste manier om menselijke besmetting tegen te gaan, is het vlees goed te verhitten en rechtstreeks contact met rauw vlees en andere etenswaar vermijden.
Bekijk
Tracé
De stalmest van kippen veroorzaakt geurhinder. 5 procent van de Vlamingen heeft dan ook al eens last gehad van zulke geurhinder. Bij klachten moet de boer zelf maatregelen ondernemen en een dossier indienen bij de overheid met acties die hij ondernam ...
Bekijk
Tracé
Het witte gedeelte van de uitwerpselen van een kip, is urine. Doordat kippen geen vloeibare maar vaste urine produceren, is er een grote hoeveelheid ammoniak aanwezig. De ammoniak zorgt voor enorme geurhinder.
Bekijk
Tracé
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege verstrengde de milieuvergunningen voor boeren vanaf 1 september 2012 en verplichtte hen de geurhinder terug te dringen. Na gegronde klachten moeten boeren voortaan zelf acties ondernem ...
Bekijk
Tracé
Vleeskuikens worden vetgemest en zijn op zes weken slachtrijp. Om de dieren in landbouwbedrijven te beschermen, zijn er algemene voorwaarden bepaald voor alle kwekerijen van landbouwdieren, met daaronder ook specifieke voorwaarden voor vleeskippen.
Bekijk
Tracé
Vleeskuikens worden vetgemest en zijn op zes weken slachtrijp. Om de dieren in landbouwbedrijven te beschermen, zijn er algemene voorwaarden bepaald voor alle kwekerijen van landbouwdieren, met daaronder ook specifieke voorwaarden voor vleeskippen.
Bekijk
Tracé
het fokbedrijf dat voor de vermeerdering van pluimvee zorgtde legpluimveesectorhet vleespluimveeIn vermeerderingsbedrijven produceren lichte moederdieren (voor leghennen) en zware moederdieren (voor vleeskippen) broedeieren die vervolgens naar de bro ...
Bekijk
Tracé
Vlaanderen telde in 2014 ongeveer 114 vermeerderingsbedrijven. Deze bedrijven fokken verschillende kippenrassen die zwaar zijn en snel groeien. De hanen zijn stevig, wat leidt tot ruw paargedrag. Daarom worden de sporen van de hanenpoten vaak wegg ...
Bekijk
Tracé
Tegenwoordig is een langere legcyclus een belangrijk streefdoel. Het vervangen van de leghennen na twee jaar in plaats van één jaar betekent niet enkel een economisch voordeel, het is ook duurzamer. De verwachting is dat in de nabije toekomst, vanaf ...
Bekijk
Tracé
Zware moederdieren leggen eieren die kunstmatig worden uitgebroed. Vervolgens worden de kuikens vetgemest en geslacht. In tegenstelling tot de kuikens bestemd voor de legpluimveesector, wordt er bij vleeskuikens geen onderscheid tussen hennen of hane ...
Bekijk
Tracé
Aangezien hanen geen eieren leggen, zijn ze waardeloos voor de legpluimveesector. Daarom worden hanen meteen na de geboorte vergast en eindigen ze als diervoeder. Nieuwe studies suggereren nu om de hanen langzaam op te fokken tot ze dertien weken o ...
Bekijk
Tracé
Recent onderzoek toonde aan dat het geslacht van kuikens bepaald kan worden voordat ze uit het ei komen. De onderzoekers leiden het geslacht van het kuiken af uit de concentraties suikers en aminozuren in de allantoïsche vloeistof. Die bevat afvalsto ...
Bekijk
Tracé
Sinds 2012 gelden er nieuwe regels voor legkippen en zijn legbatterijen verboden. De kooi van de legkip moet voorzien worden van zitstokken, strooisel en voeder- en watervoorzieningen. Kooien die aan zulke voorwaarden voldoen worden aangeduid als ‘ve ...
Bekijk
Tracé
Vleeskippen worden op 40 dagen tijd zodanig vetgemest dat ze hun eigen gewicht vaak zelf niet langer kunnen dragen. Daarom werden ze omgedoopt tot plofkippen. De reguliere plofkippen wegen bij aankomst 40 gram en groeien ongeveer 65 gram per dag en d ...
Bekijk
Tracé
Biologische kippen worden gemiddeld 70 tot 80 dagen oud en hebben 2,6 kilogram als slachtgewicht. Bovendien bedraagt de gemiddelde bezetting 8 à 10 kuikens per vierkante meter waardoor ze nog kunnen bewegen wanneer de kippen ouder en dikker zijn. In ...
Bekijk
Tracé
Het biologisch verhaal heeft ook een keerzijde. Het kweekproces is immers langer bij biologische kippen wat betekent dat ze per kilo kippenvlees meer ammoniak, geur en fijn stof uitstoten dan de normale vleeskip. Verder zijn er hogere verwarmingskost ...
Bekijk
Tracé
De kapoen is een gecastreerde haan van minstens 140 dagen oud. Voordat zo’n haan slachtrijp is, wordt hij gecastreerd waardoor hij langzamer groeit en sneller vet wordt. De haan wordt grootgebracht met maïs en volle melk. Hoewel je het stuk vlees wel ...
Bekijk
Tracé
In het gemiddelde pluimveebedrijf wordt gewerkt met een lichtschema waarbij de stallen gedurende 23 uur kunstmatig worden verlicht zodat de kippen dag en nacht blijven eten. Het uurtje duisternis dat wordt ingelast, doet dienst als gewenning voor de ...
Bekijk
Tracé
Door de groeisnelheid van kippen kunstmatig te versterken, ontstaat er een verhoogde vetaanzet en krijgen ze pootproblemen.
Bekijk
Tracé
De grootste energievreters van het slachthuis zijn de koel- en vriesinstallaties. Het energieverbruik van het verdovingsbad is relatief laag. Verder wordt er veel water verbruikt tijdens het slachten van de kippen, bij het verwijderen van de pluimen ...
Bekijk
Tracé
Gemeten over de productieketen vergt een portie kip (200 gram) maar liefst 624 liter water. Ter vergelijking: een stukje rundvlees van 200 gram vergt 3960 liter water. Een even grote portie tofu vereist 214 liter water. 
Bekijk
Tracé
Nadat de kippen geslacht zijn, worden ze door een verwarmd waterbad gevoerd zodat de pluimen makkelijker kunnen worden verwijderd. De temperatuur van het bad schommelt tussen 50 en 60 graden Celsius. De baden verwarmen en op temperatuur houden, vergt ...
Bekijk
Tracé
Nadat de organen, poten, de nek en krop van de vleeskippen verwijderd zijn, wordt het karkas gecontroleerd. Wanneer er nog organen achterblijven, worden die weggenomen of weggespoeld. Bij het zuiveren van het karkas wordt er opnieuw spoelwater gebrui ...
Bekijk
Tracé
Wanneer de karkassen gecontroleerd zijn, worden ze naar de koelingen gebracht. Die koelingen verbruiken heel wat energie. Afhankelijk van het soort koelinstallatie is water opnieuw noodzakelijk en komt er koelvloeistof vrij. 
Bekijk
Tracé
1: Alternatief waterEr kan bespaard worden op grondwater dat uitgeput raakt én op leidingwater dat prijzig is. Zoals je eerder kon lezen, wordt regenwater alvast gebruikt om de stallen maar ook vrachtwagens te reinigen. De voorwaarde is dat het water ...
Bekijk
Tracé
Pure kip is mager vlees, gezond en rijk aan eiwitten, vitamine B en fosfor. De resten van kippenvlees worden in frikandellen, gehaktballetjes, burgers en andere frituursnacks verwerkt en bevatten kippenvet en separatorvlees.
Bekijk
Tracé
De borst, poten, vleugels en lever van kippen worden verwerkt tot filet, kippenboutjes en kippenlevertjes. 
Bekijk
Tracé
Separatorvlees is vlees dat van kippenruggen en karkassen werd geschraapt. Het is dus eigenlijk restjesvlees dat verwerkt wordt in frikandellen, gehaktballetjes, burgers en andere frituursnacks. 
Bekijk
Tracé
Verspreid over de opfokbedrijven en de slachthuizen zorgt de Vlaamse pluimveesector voor een tewerkstelling van 900 arbeiders.
Bekijk
Tracé
In België zijn er 42 door de EU erkende slachthuizen. Verder zijn er nog tachtig slachthuizen die een beperkte slachtcapaciteit hebben en jaarlijks niet meer dan 150.000 kippen mogen slachten (2003). De meeste slachthuizen bevinden zich in de streek  ...
Bekijk
Tracé
In Vlaanderen verdienen ongeveer negenhonderd arbeidskrachten de kost in de pluimveesector (2013). Hierbij gaat het over ongeveer 514 familiale, 364 niet-familiale en rond de twintig tijdelijke arbeidskrachten. 
Bekijk
Tracé
Sommige spelers in de pluimveesector durven wel eens vals te spelen door 15 tot 25 procent water aan het kippenvlees toe te voegen zonder dat op de verpakking te vermelden. Het water wordt toegevoegd met injectienaalden of in een soort droogtrommel.  ...
Bekijk
Tracé
Als je echt geen ‘waterkip’ op je bord wil, kan je gewoon een kip in zijn geheel kopen. Daar wordt nooit extra water aan toegevoegd. 
Bekijk
Tracé
Als je echt geen ‘waterkip’ op je bord wil, kan je gewoon een kip in zijn geheel kopen. Daar wordt nooit extra water aan toegevoegd. 
Bekijk
Tracé
Wanneer de kippen in de slachthuizen aankomen worden ze handmatig ondersteboven met hun poten aan mechanische beugels gehangen. Vervolgens voert de transportband met een capaciteit van twintig kippen per minuut, hen door een waterbad waarop een const ...
Bekijk
Tracé
Een tweede manier om kippen te verdoven/doden, is vergassing. Hierbij worden ze door een tunnel geleid waar het CO2-gehalte wordt opgedreven. Voorlopig maken slechts 3 slachterijen in Vlaanderen gebruik van deze methode. Dierenrechtenorganisaties zou ...
Bekijk
Tracé
De voornaamste exportbestemmingen voor Belgisch kippenvlees zijn buurlanden en andere Europese lidstaten. Export gebeurt voornamelijk met vrachtwagens. Sojaschroot bedoeld voor kippenvoeder is afkomstig van Zuid-Amerika en wordt getransporteerd met v ...
Bekijk