Deze website gebruikt cookies. Ik ga akkoord met de privacy policy
OK

Privacy Policy

Gebruikersvoorwaarden websites Uitgeverij Cascade NV

Privacy Policy Eos Tracé

Vooraleer we beginnen aan de Privacy Policy enkele definities:

 

Uitgeverij Cascade: naamloze vennootschap Uitgeverij Cascade N.V., gevestigd te 2060 Antwerpen aan de Duboisstraat 50, uitgever van Eos Wetenschap.

Cookies: kleine stukjes tekstbestanden die worden gedownload op het gebruikte apparaat (desktop, tablet of mobile) bij bezoek van de website. Elke keer dat dezelfde website wordt bezocht, wordt het apparaat herkend.

Data: gegevens van de bezoekers.

Google Analytics: een applicatie van Google die Uitgeverij Cascade NV. gebruikt om het verkeer van, op en naar de website te tracken en te analyseren.

Derden: een andere partij dan Uitgeverij Cascade NV.

1.    Verzamelde informatie en hoe wordt die verzameld?

Google Analytics:

Google Analytics verzamelt gegevens van websitebezoekers en geeft ze aan Uitgeverij Cascade NV.. Op haar beurt kan Uitgeverij Cascade statistisch analyseren welke categorieën van mensen de website bezoeken en kan ze de website optimaliseren aan de hand van de resultaten. Google Analytics verzamelt:

-       Locatie

-       Apparaat

-       Browser

-       Besturingssysteem

-       Serviceprovider

-       IP-adres (het laatste octect is gemaskeerd)

Ook verzamelt Google Analytics volgende gegevens. Deze bepalen ze aan de hand van uw surfgedrag door cookies op te slaan.

-       Leeftijd

-       Geslacht

-       Surfgedrag

-       Interesse

Nieuwsbrief:

-       E-mailadres

-       Keuze van nieuwsbrief

Steunend lid:

-       Naam en voornaam

-       E-mailadres

-       Woonplaats

-       Betaald bedrag

 

2.    Waarom heeft Uitgeverij Cascade NV. persoonsgegevens nodig?

Uitgeverij Cascade NV. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

-       Verzenden van onze nieuwsbrief (mits uitdrukkelijke toestemming)

-       Verzenden van uitnodiging op evenementen georganiseerd door Uitgeverij Cascade NV.

-       U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-       Uitgeverij Cascade NV. analyseert het gedrag van de bezoekers op de website om daarmee onze website te verbeteren.

3.    Copernica

Uitgeverij Cascade NV. maakt gebruik van Copernica BV. Copernica BV. is bedrijf dat een software aanbiedt. Die software dient voor e-mailmarketing automation. En Uitgeverij Cascade NV. gebruikt die om nieuwsbrieven te versturen.

Wanneer u zich inschrijft op de website eoswetenschap.eu voor de nieuwsbrief van Eos Wetenschap, Psyche&Brein, EosTracé, Eos Geschiedenis en/of Iedereen Wetenschapper, worden uw opgegeven gegevens in Copernica opgeslagen.

Op punt 8 krijgt u meer uitleg over hoe u uw gegevens kan beheren.

4.    Hoe beveiligt Uitgeverij Cascade NV. de verzamelde persoonsgegevens?

Uitgeverij Cascade NV. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@cascade.be.

5.    Derden

Uitgeverij Cascade NV. deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uitgeverij Cascade NV verkoopt nooit uw gegevens.

Uitgeverij Cascade NV. deelt uw gegevens uitsluitend met:

-       Idecom Media NV. (abonnementenbeheerder)

-       Copernica (Direct Mailing application)

Uitgeverij Cascade NV. krijgt gegevens van:

-       Shopify (betaalplatform)

Uitgeverij Cascade NV. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6.    Cookies

Cookies zijn kleine stukjes tekstbestanden die worden gedownload op het gebruikte apparaat (desktop, mobiel, tablet) bij bezoek van de website. Elke keer dat dezelfde website wordt bezocht, wordt het apparaat herkend.

Uitgeverij Cascade NV. gebruikt cookies om:

-       De technische werking van de website te optimaliseren

-       Het gebruik te vergemakkelijken

-       Voorkeursinstellingen te onthouden

-       Analyseren van websitegebruik (Google Analytics)

U kan uw browserinstellingen wijzigen en cookies uitschakelen. Via volgende links kan u per browser meer informatie vinden over Cookies:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera Browser

Safari

Internet Explorer

7.    CIM

Op eoswetenschap.eu worden er cookies geplaatst voor gegevens die CIM verzamelt voor studies. Ze bekijken enkel het surfgedrag en is volledig anoniem. Meer informatie vind je hier.

8.    Google Analytics

Om uw bezoek te optimaliseren, maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij worden er cookies op onze website geplaatst en hebben wij de nodige maatregelen getroffen om uw privacy te garanderen.

·      Uitgeverij Cascade NV. heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google

·      Uitgeverij Cascade NV. heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd

·      Uitgeverij Cascade NV. maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

·      Uitgeverij Cascade NV. maakt gebruik van cookies voor Google Analytics

Wenst u liever niet dat Google Analytics gegevens verzamelt, kan u deze op volgende manieren blokkeren:

·      U kan Google Analytics blokkeren in uw browser(s). Dat kan via de brower-add-on voor Google Analytics. Meer info over de privacy van Google Analytics, vindt u hier.

·      U kan via uw Google-account de door u bezochte sites en apps bekijken en indien gewenst bewerken.

·      U kan via de incognitomodus in de browser surfen op het internet zonder dat de websites gegevens van u opslaan.

9.    Welke controle heeft u op de verzamelde persoonsgegevens?

U heeft alle controle over de door Uitgeverij Cascade NV. verzamelde gegevens. Indien u wenst, kan u via een simpele e-mail uw gegevens opvragen, wijzigen of verwijderen. Voor alle informatie kan u terecht op privacy@cascade.be.

10. Duur verzamelde gegevens

Uitgeverij Cascade NV. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 5 jaar.

11. Contactgegevens

Bij Eos Tracé houden we van feedback, en al zeker als we iets aan mee kunnen doen. Voor opmerkingen en vragen omtrent uw privacy op eostrace.be kan u altijd hier terecht:

Uitgeverij Cascade NV.

Duboisstraat 50, 2060 Antwerpen

+32 3 680 24 97

privacy@cascade.be

Gebruikersvoorwaarden

Uitgeverij Cascade biedt het gebruik van haar internetdiensten op deze website aan ieder gebruiker (verder: 'de gebruiker') aan onder de navolgende voorwaarden.  

De gebruiker van deze website accepteert de disclaimer, de intellectuele eigendomsbepaling en de privacyregeling, als ook de gebruikersvoorwaarden.  

De gebruiker mag door het gebruik van de website geen schade toebrengen aan Uitgeverij Cascade, aan haar gelieerde ondernemingen, haar klanten, andere gebruikers van deze website en aan derden;  

De gebruiker onthoudt zich van het verzenden van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan e-mailadressen die via deze website zijn verkregen.  

De gebruiker zal op deze website geen materiaal aanleveren, of mededelingen doen die inbreuk maken op de privacy van derden, dan wel op welke wijze ook onrechtmatig (zoals bijv. bedreigend, beledigend, discriminerend, obsceen, misleidend of frauduleus) zijn jegens derden, dan wel pornografisch van aard zijn, dan wel als zodanig beschouwd kunnen worden;  

Het is de gebruiker verboden om virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten, via deze website te verspreiden.  

Indien een gebruiker materiaal (bijv. artikelen, mededelingen, meningen) aan deze website of de daarbij behorende diensten zendt, wordt deze informatie geacht niet vertrouwelijk te zijn en garandeert de gebruiker dat hij bevoegd is daarover te beschikken. De gebruiker verleent aan Uitgeverij Cascade onherroepelijk het onbeperkte en eeuwigdurende recht om dat materiaal te openbaren, te verveelvoudigen, te exploiteren, te vervreemden of anderszins te gebruiken op deze of andere websites en/of in haar publicaties.  

Uitgeverij Cascade houdt zich het recht voor om materiaal dat de gebruiker aan deze website of de daarbij behorende diensten zendt, te wijzigen, in te korten of aan te passen, dan wel te verwijderen van deze website, indien daartoe naar haar mening aanleiding bestaat.  

Indien er een vermoeden van een strafbaar feit, begaan door een gebruiker, bestaat, zal Uitgeverij Cascade hiervan aangifte doen bij de bevoegde overheidsinstantie. Uitgeverij Cascade zal, indien een overheidsinstantie met een beroep op een wettelijke bepaling vordert gegevens over een gebruiker te verstrekken of anderszins medewerking te verlenen, zonder verdere mededeling aan de gebruiker hiertoe overgaan.

 ––––––

Disclaimer  

Uitgeverij Cascade besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Bovendien kan Uitgeverij Cascade niet garanderen dat de aangeboden informatie geschikt is voor het doel, waarvoor u de informatie raadpleegt.  

Beweringen en meningen, geuit op deze website in artikelen of op forums, en andere mededelingen op deze website, zijn van de persoon die aan het woord is (bijv. geïnterviewde, forumlid, auteur) en behoeven niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met die van Uitgeverij Cascade.

Uitgeverij Cascade sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website dan wel met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Evenmin is Uitgeverij Cascade aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de website is verkregen.  

De website wordt dagelijks voorzien van nieuwe informatie. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Uitgeverij Cascade acht het raadzaam dat de gebruiker onafhankelijk andere bronnen raadpleegt en onderzoekt alvorens voor gebruik van via de website van Uitgeverij Cascade verkregen informatie.

 –––––

Intellectuele eigendomsrechten  

Bij Uitgeverij Cascade rusten alle rechten op de inhoud van deze website en de daarop aangeboden diensten, voorzover deze rechten niet berusten bij derden, die in samenwerking met Uitgeverij Cascade hiervoor materiaal beschikbaar hebben gesteld .

Uitgeverij Cascade behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en websites voor.

De gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van Uitgeverij Cascade en de hierboven bedoelde derden op de inhoud van deze website en de daarop aangeboden diensten.  

De informatie op deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze gebruikers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Uitgeverij Cascade is het niet toegestaan deze website op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Alle woord- en beeldmerken op deze website berusten bij Uitgeverij Cascade, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Uitgeverij Cascade is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.