Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden websites Uitgeverij Cascade NV

Gebruikersvoorwaarden websites Uitgeverij Cascade NV


 Gebruikersvoorwaarden

 ––––––

Disclaimer   

Uitgeverij Cascade besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Bovendien kan Audax Publishing niet garanderen dat de aangeboden informatie geschikt is voor het doel, waarvoor u de informatie raadpleegt.   

Beweringen en meningen, geuit op deze website in artikelen of op forums, en andere mededelingen op deze website, zijn van de persoon die aan het woord is (bijv. geïnterviewde, forumlid, auteur) en behoeven niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met die van Audax Publishing   

Uitgeverij Cascade sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website dan wel met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Evenmin is Uitgeverij Cascade aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de website is verkregen.   

De website wordt dagelijks voorzien van nieuwe informatie. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Uitgeverij Cascade acht het raadzaam dat de gebruiker onafhankelijk andere bronnen raadpleegt en onderzoekt alvorens voor gebruik van via de website van Uitgeverij Cascade verkregen informatie.

 –––––

Intellectuele eigendomsrechten   

Bij Uitgeverij Cascade rusten alle rechten op de inhoud van deze website en de daarop aangeboden diensten, voorzover deze rechten niet berusten bij derden, die in samenwerking met Uitgeverij Cascade hiervoor materiaal beschikbaar hebben gesteld .

Uitgeverij Cascade behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en websites voor.

De gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van Uitgeverij Cascade en de hierboven bedoelde derden op de inhoud van deze website en de daarop aangeboden diensten.   

De informatie op deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze gebruikers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Uitgeverij Cascade is het niet toegestaan deze website op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Alle woord- en beeldmerken op deze website berusten bij Uitgeverij Cascade, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Uitgeverij Cascade is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.


Privacy Charter

Algemeen

Uitgeverij Cascade respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.   

Uitgeverij Cascade houdt zich aan de wettelijke voorschriften en regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.   

Uitgeverij Cascade acht het van belang om u op de hoogte te stellen van onze diensten en de verwerking van uw (persoons-)gegevens. 

Verwerking gegevens

Wanneer u zich aanmeldt op de website, worden uw basisgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en uw profielgegevens) opgeslagen op een beveiligde server. Door uw aanmelding staat u Uitgeverij Cascade toe deze informatie te gebruiken om de interactie tussen u als gebruiker en Uitgeverij Cascade te optimaliseren.

Uitgeverij Cascade zal uw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins vervreemden aan derden.   

Cookies

Om de dienstverlening te optimaliseren en uw persoonlijke instellingen te waarborgen, maakt Uitgeverij Cascade gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine stukjes software die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het gebruik van de website geen cookies ontvangt. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van deze website en diensten van Uitgeverij Cascade echter wel beperken.