Deze website gebruikt cookies. Ik ga akkoord met de privacy policy
OK
Milieu

Is biologisch eten echt beter?

We gaan biologisch. Maar het is geen wondermiddel, zo stelt journaliste Silvia Lazzaris.

FoodUnfolded

Een globaal digitaal platform dat mensen opnieuw verbindt met de oorsprong van hun voedsel en wil inspireren tot een positieve verandering van het voedselsysteem.

De markt voor biologische levensmiddelen is momenteel goed voor 168 miljard dollar en is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Hoewel biologische landbouw in de meeste Europese en Noord-Amerikaanse landen de snelst groeiende voedselsector is, is deze sector nog steeds slechts goed voor 1 tot 8% van de totale voedselverkoop in de regio's. De Europese Unie heeft inmiddels bepaald dat tegen 2030 een kwart van de Europese voedselproductie biologisch moet zijn, en steeds meer consumenten erkennen het biologische label. Maar is biologisch echt waar we ons op moeten richten voor de toekomst van de voedselproductie?

Dit is geen nieuwe vraag, en het is al tientallen jaren een relatief controversieel gespreksonderwerp voor beleidsmakers en voedselproducenten. Maar wat me opvalt is dat wanneer ik op zoek ga naar antwoorden - niet alleen in de populaire media, maar ook in de peer reviewed literatuur - ik tientallen tegenstrijdige resultaten aantref.

Sommige onderzoeken geven aan dat biologisch essentieel is om ons een betere toekomst op deze planeet te garanderen, terwijl andere bronnen suggereren dat het slechts een gimmick is om ons meer te laten betalen voor producten die uiteindelijk niet veel beter zijn voor onze gezondheid of voor het milieu. Dus besloot ik me enige tijd in dit onderwerp te verdiepen, studies te lezen en met deskundigen te praten, om uiteindelijk enige duidelijkheid te krijgen.

Markus Spiske - Unsplash

Biologische voeding werd geboren als een filosofische beweging

Te midden van zoveel verwarring is het altijd nuttig om bij het begin te beginnen. De concepten van de biologische landbouw zijn ontwikkeld in de eerste helft van de jaren 1900, toen de intensieve landbouw begon op te schalen. Denkers als Rudolf Steiner, Eva Balfour en Albert Howard dachten na over een systeem dat dichter bij de natuur zou staan. Het was een poging om te reageren op een landbouw die hen te industrieel en agressief leek. Howard werkte als landbouwonderzoeker in India en liet zich sterk inspireren door de traditionele praktijken die hij daar aantrof en die hem veel duurzamer leken dan de geïndustrialiseerde praktijken waarvan hij in Europa getuige was. Steiners visie daarentegen was niet alleen die van een nieuw landbouwsysteem. Hij zag biologisch als een sociaal systeem, een alternatief voor de "overmechanisatie" van de samenleving.

Steiner en zijn collega's hadden gelijk over de niet-duurzaamheid van die landbouwsystemen – dezelfde systemen die nu de kern vormen van onze huidige voedselvoorzieningsketens. Nu weten we dat onze huidige, "conventionele" landbouw, gebaseerd op monoculturen, willekeurig gebruik van krachtige synthetische meststoffen en bestrijdingsmiddelen, en toenemende veeteelt, een van de belangrijkste oorzaken is van de door de mens veroorzaakte aantasting van het milieu en de stijging van de temperatuur op aarde. Maar in die tijd werd het idee dat een toename van de efficiëntie en mechanisatie van de landbouw schadelijk zou kunnen zijn, nog grotendeels genegeerd door de wetenschappelijke gemeenschap. Wat wij nu "conventioneel" noemen, werd destijds beschouwd als de grens van wetenschap en technologie. Het meest geavanceerde. Bovendien werd het noodzakelijk geacht omdat het een manier garandeerde om een exponentieel groeiende bevolking te voeden.

Te midden van de discussie over de richting van de landbouw, besloten sommigen om actie te ondernemen in de richting van biologisch. Vanaf de jaren veertig begon de uitgever J.I. Rodale het begrip 'biologisch' te verspreiden via zijn tijdschriften in de VS. Maar toch bleef het begrip biologisch op de publieke en politieke agenda staan. Ondertussen werd in 1944 in Australië de allereerste vereniging voor biologische landbouw en tuinieren opgericht.

Wanneer gingen we over op biologisch?

Het keerpunt ligt in de jaren zestig: precies 1962, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Een tijd waarin de onophoudelijke angst voor de toekomst werd ondersteund door een onwankelbaar geloof in de kracht van de wetenschap, die ons veiligheid en welvaart garandeerde. In 1962 publiceerde een wetenschapper en natuuronderzoekster, Rachel Carson, het boek "Silent Spring", waarin zij sprak over de verwoestende effecten van DDT en andere pesticiden op het milieu.

DDT, dat staat voor dichloor-difenyl-trichloorethaan, werd in de jaren veertig ontwikkeld als het eerste synthetische insecticide. Het was zeer effectief voor de bestrijding van malaria, tyfus en andere door insecten overgebrachte menselijke ziekten. Het was ook effectief voor de bestrijding van insecten in de landbouw en veeteelt. In 1972 vaardigde het EPA een bevel uit om DDT te verbieden vanwege de schadelijke gevolgen voor het milieu.

Een Amerikaans televisiefragment uit die tijd beweert: "Dit is een van de bestsellers van de natie. Tot nu toe zijn er ongeveer 500.000 exemplaren verkocht, en "Silent Spring" wordt wel het meest controversiële boek van het jaar genoemd". Het boek stond niet alleen centraal in het besluit van de Amerikaanse regering om DDT tien jaar later te verbieden, maar het zette het grote publiek aan het denken dat de wedloop naar efficiëntie en overvloed ons misschien iets belangrijks had doen opofferen. Misschien was het zinvoller om meer traditionele methoden terug te vinden. Op dat moment begon de biologische missie de trekken van een sociale beweging aan te nemen. In de jaren tachtig begonnen groepen boeren en consumenten druk uit te oefenen op regeringen om ervoor te zorgen dat de biologische landbouw werd erkend als een eigen officiële norm. Vanaf de jaren negentig kwamen de eerste verordeningen en certificeringen er daadwerkelijk. Kort daarna, in de jaren 2000, begon de wereldmarkt voor biologische producten exponentieel te groeien, met Noord-Amerika en Europa als koplopers.

Wat betekent biologische landbouw?

De regels voor biologische praktijken verschillen van land tot land, maar over het algemeen worden enkele beginselen gevolgd die betrekking hebben op gezondheid, ecologie, eerlijkheid en zorg. De meesten van ons geloven dat deze praktijken helpen om gewassen minder agressief te behandelen - en zo meer rekening te houden met de hulpbronnen die we nodig hebben om ons voedsel te produceren. De biologische regels omvatten inderdaad een verbod op het gebruik van GGO's, een verbod op het gebruik van ioniserende straling, een beperking van het gebruik van kunstmest, herbiciden en pesticiden, een verbod op het gebruik van hormonen en een beperking van het gebruik van antibiotica tot alleen diegenen die nodig zijn voor de gezondheid van de dieren.

Verschillende bronnen lijken echter te suggereren dat biologisch niet veel beter is voor het milieu, voor onze gezondheid of om sociaal-economische redenen. Ik heb enige tijd geprobeerd beide kanten van het debat te begrijpen, dus om u op de hoogte te brengen volgt hier een kleine samenvatting van de algemene kritiek op biologisch, en de antwoorden op die kritiek van de pro-biogemeenschap.

1. Het vermijden van "chemicaliën" is een bekrompen manier om landbouw te benaderen.

De biologische landbouw gebruikt een paar synthetische (goedgekeurde) pesticiden, en vooral biopesticiden, dat zijn natuurlijk voorkomende biochemische pesticiden, zoals neemolie gewonnen uit een boom. Sommigen geloven dat de biologische aanpak beter is omdat er minder kunstmatige chemicaliën worden gebruikt. En er wordt sterk de nadruk gelegd op het idee om "veel minder chemicaliën te gebruiken" in de biologische landbouw. Elke stof is echter chemisch, want elke stof bestaat uit moleculen. Dat betekent dat ook de chemische structuur van sommige biopesticiden ze niet-selectief kan maken: behalve dat ze de plagen doden die de gewassen vernietigen, kunnen ze ook het gedrag van andere levende wezens binnen hun bereik doden of veranderen. Het vaak gebruikte argument is dat de USDA en de Europese Unie het gebruik van sommige biopesticiden hebben moeten verbieden vanwege gezondheids- en milieubezwaren. Een voorbeeld is Rotenone, dat vanwege zijn natuurlijke oorsprong tientallen jaren lang op grote schaal is gebruikt als biologisch bestrijdingsmiddel. Onderzoek heeft echter aangetoond dat rotenone zeer gevaarlijk is: uit onderzoek bleek dat blootstelling aan rotenone Parkinson-achtige symptomen veroorzaakt bij ratten, en het potentieel heeft om vele soorten, waaronder mensen, te doden of op zijn minst te beschadigen vanwege de acute toxiciteit. Om deze reden werd het later niet goedgekeurd voor gebruik in de EU. Dit geldt ook voor andere "natuurlijke" pesticiden, zoals pyrethrine, dat nog steeds is goedgekeurd voor gebruik in de EU.

ANTWOORD

In zekere zin is het afwijzen van alles wat "chemisch" is, een voorbeeld van de grenzen van de biologische landbouw, die zich soms laat leiden door een starheid die uiteindelijk anti-wetenschappelijk is. Maar het is ook waar dat chemisch gesynthetiseerde meststoffen juist zijn gemaakt om krachtiger en effectiever te zijn dan "natuurlijke" meststoffen. Wanneer we deze krachtige meststoffen in grote hoeveelheden toedienen, zoals gebruikelijk is op veel conventionele landbouwbedrijven die afhankelijk zijn van chemische stoffen, zullen ze veel verwoestender gevolgen hebben voor de biodiversiteit dan hun biologisch gecertificeerde tegenhangers, die slechts beperkt worden toegepast.

2. Biologisch voedsel is niet noodzakelijkerwijs beter voor onze gezondheid

Het is waar dat biologisch voedsel minder residuen van giftige stoffen bevat, maar het niveau van bestrijdingsmiddelen dat de Europese Unie voor de conventionele landbouw toestaat, is al laag genoeg om onze gezondheid niet te schaden. Bovendien vinden we soms ook in biologische producten residuen van bestrijdingsmiddelen. En bovendien mag je biologische voeding alleen verrijken met vitaminen en mineralen als de wetgeving dat voorschrijft. Dit betekent dat biologische alternatieven voor koemelk minder voedzaam kunnen zijn dan niet-biologische.

ANTWOORD

Ja, maar het gaat niet alleen om resten van bestrijdingsmiddelen en veiligheid. Het gaat ook om voedingsstoffen en smaak. En biologisch voedsel heeft niet alleen meer voedingsstoffen, zoals antioxidanten en omega-3 vetzuren, maar het wordt ook algemeen beschouwd als beter van smaak.

In werkelijkheid is het wetenschappelijk bewijs dat er wezenlijke voedingsverschillen zijn niet erg sterk, en er is meer onderzoek nodig om de rol van biologische voeding en andere factoren op gezondheidsresultaten te onderscheiden. In feite is de consumptie van biologische voeding vaak gekoppeld aan een algemeen gezondere levensstijl en voedingsgewoonten, evenals aan lagere niveaus van overgewicht en obesitas - en al deze andere factoren zijn waarschijnlijk van invloed op de resultaten van observationeel onderzoek.

3. Biologisch betekent niet noodzakelijk betere omstandigheden voor kleine boeren

Dit type productie is ook ontstaan als een poging van landbouwers om de kleinschalige productie te beschermen, onafhankelijker te zijn en voldoende betaald te krijgen voor hun werk. Maar in werkelijkheid maken de strenge normen die we nu hebben het voor kleine boeren juist moeilijker om zich als biologisch te certificeren. Bovendien heeft de groeiende markt voor biologische producten tot gevolg dat grote producenten biologische lijnen hebben gelanceerd die ze vanwege de schaalgrootte tegen een lagere prijs kunnen verkopen, en een ongelijke verdeling van landbouwsubsidies van de overheid die degenen met grotere percelen landbouwgrond bevoordeelt. Beide verminderen de voordelen voor kleine producenten nog verder.

ANTWOORD

Dat klopt, kleine producenten beginnen het moeilijk te krijgen, zelfs in de biologische sector. Maar in het algemeen zou het feit dat er meer biologisch voedsel wordt geproduceerd goed nieuws moeten zijn. Als biologisch echt beter is voor het milieu, dan moeten we proberen zoveel mogelijk biologisch te produceren.

Infographic by Cait Mack - FoodUnfolded

3. Maar is het echt beter voor het milieu?

Alsof het huidige debat al niet behoorlijk verwarrend was, wordt het beantwoorden van deze vraag nog moeilijker. Op een gegeven moment in mijn onderzoek kwam ik deze grafiek tegen, afkomstig uit een studie uit 2017, die me behoorlijk perplex liet staan.

"Voor biologische gewassen zijn de opbrengsten niet zo hoog, omdat je minder van de inputs controleert. En omdat je meer land nodig hebt, breng je uiteindelijk meer meststoffen aan, gebruik je meer water, enzovoort."

Deze grafiek toont ons verschillende soorten effecten van de landbouw: broeikasgasemissies, landgebruik, watervervuiling en verzuring, en energieverbruik per eenheid geproduceerd voedsel. Eenvoudig gezegd, wanneer de verticale gekleurde lijnen zich boven de horizontale lijn 1 in deze grafiek bevinden, is biologisch statistisch gezien beter voor het milieu. In de veronderstelling dat deze grafiek juist en nauwkeurig is - en zo nauwkeurig als maar kan, want het is een collegiaal getoetste meta-analyse waarin de resultaten van meer dan honderd studies worden vergeleken - zou biologisch alleen bijdragen tot een vermindering van de broeikasgasemissies in verband met de fruitproductie, en tot een vermindering van het energieverbruik voor de productie van granen, zuivelproducten en eieren. Maar in termen van landgebruik, eutrofiëring en verzuring van alle levensmiddelen, en broeikasgasemissies van alle levensmiddelen behalve fruit, heeft biologische landbouw dezelfde of zelfs grotere effecten dan conventionele landbouw. Hoewel niet al deze milieufactoren rechtstreeks kunnen worden vergeleken in termen van hun totale bijdrage aan de milieueffecten - energie is bijvoorbeeld niet zo belangrijk in termen van milieueffecten, omdat de landbouw slechts goed is voor ongeveer 2% van het totale energieverbruik - is er een verbazingwekkend aantal gevallen waarin de biologische landbouw het slechter doet dan de conventionele.

Niet wat u verwachtte? Ik zou het u niet kwalijk nemen. Op dit punt in mijn onderzoek was ik volkomen in de war: was het echt mogelijk dat biologisch een rage is waarvoor we meer betalen, maar die niet echt een verschil maakt?

Ik zocht hulp van deskundigen. Dr. Marco Springmann, een onderzoeker van Oxford Senior die al jaren de impact van het voedselsysteem bestudeert, legde me uit dat voor biologische landbouw "het belangrijkste is dat je gewoon meer land nodig hebt. Voor biologische gewassen zijn de opbrengsten niet zo hoog, omdat je minder van de inputs controleert. En omdat je meer land nodig hebt, gebruik je uiteindelijk meer meststoffen, meer water, enz.

Zoals Dr. Springmann al aangaf, houden de problemen als gevolg van de toegenomen behoefte aan land rechtstreeks verband met de ethiek die ten grondslag ligt aan de biologische praktijken. De biologische landbouw behandelt landbouwgrond en de grond eromheen met meer respect. Gemiddeld worden er minder bestuivers gedood, is de bodem beter beschermd en rijker, en hebben dieren meer ruimte om te grazen. Het is geen intensieve landbouw die zoveel mogelijk probeert te halen uit elke kleine vierkante centimeter grond. Het is het tegenovergestelde - we zouden kunnen zeggen dat het extensieve landbouw is - maar daarom is er meer land nodig dan in de conventionele landbouw om dezelfde hoeveelheid producten te verbouwen. En hier is de paradox: biologische landbouw vermindert de lokale milieu-impact op de plaats waar hij wordt bedreven, maar kan de wereldwijde impact van de landbouw vergroten. Omdat er meer land nodig is om dezelfde hoeveelheid voedsel te produceren, betekent dat meer ontbossing, meer natuurlijke meststoffen en pesticiden, en dus meer grootschalige watervervuiling.

Hierdoor ontstaat verdeeldheid over de vraag hoe we de biodiversiteit het beste kunnen behouden. Moeten we intensieve landbouw bedrijven op een kleiner gebied, waarbij we accepteren dat de biodiversiteit daar sterk wordt aangetast, of moeten we biologische landbouw bedrijven, waarbij de biodiversiteit – misschien minder sterk – wordt aangetast op een veel groter gebied?

EEN MOGELIJKE OPLOSSING

Als we hier zouden stoppen, zouden we vrij zeker concluderen dat biologisch goed is zolang het op kleine schaal gebeurt, maar dat het absoluut geen zin heeft om te proberen het door te drukken voor grootschalige productie. Maar hier stoppen zou een vergissing zijn, want we hebben misschien een oplossing voor dit probleem. "Dit raadsel tussen lokale en mondiale effecten kan pas echt worden opgelost als je de kwestie van verandering van voeding erbij betrekt", zegt Dr. Marco Springmann. "Je kunt niet gewoon doorgaan met zo niet-duurzaam en ongezond te eten als nu en overschakelen op biologisch, dat lost niets op. Biologisch heeft alleen zin als je ook je voedingspatroon verandert."

Dat betekent bijvoorbeeld het sterk verminderen van de consumptie van de meest vervuilende, uitstotende, landintensieve voedingsmiddelen, zoals rood vlees. De productie van vlees en dierlijke producten neemt momenteel het grootste deel van de landbouwgrond op aarde in beslag, maar levert minder dan een kwart van de calorieën en een derde van de totale hoeveelheid eiwitten ter wereld op. Het is waar dat sommige weilanden ongeschikt zouden zijn voor productie. Maar volgens onderzoekers, als we minder vlees zouden eten en produceren, en het zouden vervangen door de consumptie van een biologisch plantaardig dieet, dan zouden we de impact van de voedselproductie verminderen - en zouden we de hoeveelheid voedsel die biologisch geteeld wordt veilig kunnen verhogen.

Ella Olsson - Unsplash

Maar is biologische landbouw het enige alternatief voor conventionele landbouw?

Springmann brengt echter een ander probleem naar voren. We hebben geen biologisch systeem nodig om de huidige milieuproblemen van de landbouw aan te pakken. "Een ander soort agro-ecologische aanpak zou net zo goed kunnen zijn, het hoeft niet het biologische label te hebben" zegt Dr. Springmann, "dezelfde biologische principes die op de een of andere manier de slechte dingen van de industriële landbouw voorkomen, sluiten ook op de een of andere manier de opties die het meest zinvol zouden zijn, als je denkt aan het voeden van een bevolking die nog steeds groeit en waar we nog steeds ondervoeding hebben over de hele wereld."

Ik vroeg me af waarom het gesprek eindigde in de dichotomie tussen biologisch (goed en natuurlijk) en conventioneel (intensief, industrieel, schadelijk). Tussen deze polen ligt een hele grijze schaal van praktijken die ons zouden kunnen helpen de milieuproblemen op te lossen die het gevolg zijn van de voedselproductie.

Dr. Springmann vertelde me dat er een manier van milieuvriendelijker landbouw bedrijven bestaat die geen van beide kanten onderschrijft. Het heet "agroecologie". In theorie maakt biologisch ook deel uit van agro-ecologie, de overkoepelende term voor vele praktijken waarvan is vastgesteld dat ze gunstig zijn voor ten minste lokale milieu-indicatoren. Gewasrotatie, bedekkingsgewassen, efficiënte irrigatiesystemen en een slimme en precieze manier om meststoffen en pesticiden toe te passen, zijn bijvoorbeeld sleutelbeginselen van de agro-ecologie. En zij kunnen helpen om de effecten van de voedselproductie aanzienlijk te verminderen, zonder dat noodzakelijkerwijs strengere biologische regels moeten worden gevolgd.

Gewasrotatie is de praktijk van het afwisselen van verschillende gewassen op hetzelfde perceel om de gezondheid van de bodem te verbeteren. Als een boer bijvoorbeeld een veld maïs heeft geplant, dat veel stikstof in de bodem verbruikt, zal hij de volgende keer bonen planten, omdat bonen stikstof aan de bodem teruggeven.

Dus wat is het doel?

Het probleem is dat we gemakkelijke antwoorden willen, en het is gemakkelijker een label te herkennen dan de complexiteit van het probleem en van de oplossingen ervoor te begrijpen. Dus streven boeren die erkenning willen krijgen naar het dure en arbeidsintensieve proces om zich te certificeren als biologische producent. Maar degenen die de agro-ecologieprincipes toepassen zonder zich een certificering te kunnen veroorloven, vallen buiten de boot.

Zelfs dr. Adrian Müller van het onderzoeksinstituut voor biologische landbouw FiBL vertelde me dat "het doel niet is om 100 procent biologisch te gaan. Het doel is de inzichten uit de biologische landbouw te gebruiken om het hele productiesysteem te verschuiven in de richting van minder externe inputs. Maar tegelijkertijd kunnen we alle goede inzichten uit de conventionele landbouw gebruiken om het biologische systeem te verbeteren, waar dat past."

We hebben een beter systeem nodig voor iedereen

Hoe meer ik hierover leer, hoe meer het me lijkt dat we een systeem nodig hebben waarin de lat voor iedereen hoger wordt gelegd. Dr. Springmann is het daarmee eens. "Ik denk dat wat er echt moet gebeuren is dat de conventionele landbouw verandert. Ik bedoel, we hebben echt progressief beleid nodig dat de status quo verandert." Op dit moment hebben we een label met onwetenschappelijk strenge regels gecreëerd voor duurdere producten die slechts een deel van de bevolking zich kan veroorloven – en die niet echt kunnen helpen tenzij ze gepaard gaan met een dieetverandering – en dan blijft de rest van ons voedsel geproduceerd worden op dezelfde schadelijke manier die het al tientallen jaren doet. Hogere normen voor iedereen: dat is misschien de boodschap die we als burgers kunnen meenemen. Maar hoe zit het met onze rol als consument? Dit is de boodschap die ik mee naar huis neem: in de meeste gevallen is het product belangrijker dan hoe het is geproduceerd. Dus voordat ik me zorgen maak over het kopen van biologisch vlees, zal ik me zorgen maken over het minder kopen ervan.

Dit artikel verscheen eerder in het Engels op de website van onze partner FoodUnfolded: https://www.foodunfolded.com/a.... De auteur is Silvia Lazzaris.

Bronnen:

 1. Forecast market value of organic food markets worldwide in 2018 and 2027.” Statista. February 2022.
 2. Seufert V., Ramankutty N. (2017) “Many shades of grey – the context-dependent performance of organic food” Science Advances. Vol 3 no. 3.
 3. Organics at a glance.” European Commission. September 2021
 4. Adamchak, R. “Organic farming.” Britannica. Accessed April 2022.
 5. Ritchie, H., Roser, M. (2021) “Environmental impacts of food production.” Our World in Data.
 6. Balogh, A. (2021) The rise and fall of monoculture farming. The EU Research & Innovation Magazine. European Commission.
 7. “Our story” Rodale Institute. Accessed April 2022.
 8. Paull J. (2008) “The lost history of organic farming in Australia.” Journal of Organic Systems. Vol 3 no. 2.
 9. “DDT. A brief history and status.” United States Environmental Protection Agency (EPA). Accessed April 2022.
 10. Gregory A. Barton (2018) “The Global History of Organic Farming.” Oxford University Press
 11. Luttikholt, L.W.M. (2007) “Principles of organic agriculture as formulated by the International Federation of Organic Agriculture Movements.” Wageningen Journal of Life Sciences. Vol 54 no. 4.
 12. Ingham, B.H. (2017) “What does ‘organic’ really mean?” University of Wisconsin Madison.
 13. Challa, G.K. et al. (2019) “Bio-pesticide applications may impair the pollination services and survival of foragers of honey bee, Apis cerana Fabricius in oilseed brassica.” Environmental Pollution. Vol 249, pg. 598-609
 14. Ling, N. (2003) “Rotenone – A review of its toxicity and use for fisheries management.” Science for Conservation. Department of Conservation, New Zealand.
 15. Chandler, D. (2011) “The development, regulation and use of biopesticides for integrated pest management.” Philosophical Transactions of the Royal Society. Biological Sciences.
 16. Bahlai, C.A. (2010) “Choosing organic pesticides over synthetic pesticides may not effectively mitigate environmental risks in soybeans.” PLoS One. Vol 5 no.6.
 17. Caboni, P. et al. (2004) “Rotenone, Deguelin, their metabolites, and the rat model of Parkinson’s disease” American Chemical Society.
 18. Sherer, T.B. (2003) “Mechanisms of toxicity in Rotenone models of Parkinson’s disease.” The Journal of Neuroscience Vol 23 no. 34.
 19. “Rotenone - an overview.” Sciencedirect. Accessed April 2022.
 20. Horton, M.K. et al. (2011) “Impact of Prenatal Exposure to Piperonyl Butoxide and Permethrin on 36-month neurodevelopment.” Pediatrics. Vol 127 no. 3.
 21. Oulhote Y., Bouchard M.F. (2013) “Urinary metabolites of organophosphate and pyrethroid pesticides and behavioural problems in Canadian children.” Environmental Health Perspectives. Vol.121, No. 11-12
 22. “Organic foods: what you need to know.” Helpguide.org. Accessed April 2022.
 23. Carrasco Cabrera, L., Medina Pastor P. (2021) “The 2019 European Union report on pesticide residues in food.” European Food Safety Authority (EFSA).
 24. Vigar, V., et al. (2020) “A systematic review of organic vs. conventional food consumption: is there a measurable benefit on human health?” Nutrients. Vol. 12 no. 1.
 25. Savage, S. (2016) “Inconvenient truth: there are pesticide residues on organics.” Forbes.
 26. Borgo E., et al. (2022) “Bio en de wet. Verwerking.”
 27. Mayo Clinic Staff (2022) “Organic foods: are they safer? More nutritious?” Mayo Clinic. Accessed April 2022.
 28. Prada, M. et al. (2017) “Lost in processing? Perceived healthfulness, taste and caloric content of whole and processed organic food.” Appetite. Vol. 114, no. 1.
 29. Dangour, A.D., et al. (2009) “Nutritional quality of organic foods: a systematic review” The American Journal of Clinical Nutrition. Vol. 90, No. 3.
 30. Smith, K.A. (2014) “For many small farmers, being certified ‘organic’ isn’t worth the trouble.” Bloomberg.
 31. “Organic Industrial Agriculture.” Mission 2014: Feeding the World. Massachusetts Institute of Technology. Accessed April 2022.
 32. Strom, S. (2012) “Has ‘Organic’ been oversized?” New York Times.
 33. “How and why to sell more organic food and drink” (2021) Speciality Food Magazine.
 34. Clark, M., Tilman, D. (2017) “Comparative analysis of environmental impacts of agricultural production systems, agricultural input efficiency, and food choice.” Environmental Research Letters. Vol. 12, No. 6.
 35. Ritchie, H. (2017) “Is organic really better for the environment than conventional agriculture?” Our World in Data.
 36. Muller, A. et al. (2017) “Strategies for feeding the world more sustainably with organic agriculture.” Nature Communications. Vol. 8, no. 1290.
 37. The Editors of Encyclopaedia Britannica. “Crop rotation.” Britannica.com. Accessed April 2022.

Bronvermelding